Chairperson

 

List of Chair-Persons since 1946:

 


Rai Saheb Umanath Dutta

Shri Chunilal Mukherjee

Shri Dharani Sarkar Bhattacharjee

Shri S. M. Bakshi

Shri S. C. Roy Chowdhury

Dr. A. B. Guha

Dr. S. K. Bhattacharjee

Shri B. K. De Joardar

Shri J. C. Karmakar

Shri Sunil Kr. Kar

Shri S. R. Bhowmick

Shri D. K. Gupta

Shri B. R. Bhowmick

Shri D. C. Paul

Shri Sabetri Deb Chattopadhyay

Shri K. C. Das

Shri P. C. Sinha

Shri D. Chokroborty

Shri B. Guha Majumder

Shri Dipak Goswami

Smt. Sipra Bhattacharjee

Shri Dipak Goswami

Shri Bimal Kr. Basu

Shri Biren Kundu

Shri Dipak Kr. Bhattacharjee

Smt. Reba Kundu

Smt. Amina Ahmed (In Charge)

Shri Bhusan Singh